تحلیل محتوای کتب درسی - مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه

تحلیل محتوای مطالعات پایه هفتم

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تنظیم شده است و این سایت تمام تلاش خود را در راستای تهیه و تنظیم تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم نموده است .بانک فایل پژوهشی معلمان علاوه بر تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم دیگر نمونه های تحلیل محتوا کتب درسی را در سایت جای داده است.باید گفت سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین و دقیق ترین سایت در راستای تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم می باشد.

برای دانلود کلیک کنید

با هم بخشی از متن تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد شناختی را مشاهده می کنیم.

چکیده:

هدف اساسی پژوهش، بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعدشناختی  می باشد. برای این کار، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است و یافته های تحلیل با استفاده از تکنیک لیکرت تحلیل شد.نتایج پژوهش حاکی از این امر بود که میزان توجه به بُعد شناختی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه خوب بوده است و تا حدی توانسته به پرورش این  بُعد بپردازد.

کلمات کلیدی:

کتاب مطالعات اجتماعی، پایه هفتم متوسطه، بُعد نگرشی

مقدمه:

برنامه و محتوای کتاب درسی، یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش اساسی دارد.از آنجا که نظام آموزش و پرورش ایران متمرکز و برنامه، کتاب و معلم، محورهای اساسی آموزش و یادگیری اند و با توجه به آنکه در بسیاری از موارد ،کتاب درسی تنها رسانه آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد و فرآیند تدریس و یادگیری تنها با اتکا به محتوای برنامه درسی ،مفاهیم و ارزش های مطرح شده در آن صورت می پذیرد و از سوی دیگر،انواع ارزشیابی های تحصیلی، امتحانات و گزینش های متعدد بر مبنای محتوای کتاب های درسی صورت می گیرد، نقش کتاب به منزله ی برنامه ی آموزش بسیار مهم تلقی شده ،جای تعمق، بررسی و تتبع فراوان دارد.

بازنگری، تجدیدنظر و اصلاح برنامه و محتوای کتاب های درسی ،زمینه ی رشد و پیشرفت تحصیلی را فراهم می آورد.محتوای مطالب کتاب های درسی می تواند دانش آموزان را به چالش فکری وا دارد و از جمود فکری و ذهنی رها سازد و پاسخگوی نیازمندی های عصر جدید انسان ها باشد.

و سره را از ناسره تشخیص دهد و در نهایت بیاموزد که چگونه فکر کند و بیاموزد. (مهرمحمدی ،1387)

برای دریافت فایل تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه در بُعد شناختی از این قسمت اقدام کنید.

برای دانلود کلیک کنید

11 Nov 2020